top of page
BMCA2024(2)_edited.jpg

about

Beauty Masters Championship ASIA 2025 Edition is a prestigious and highly anticipated event in the nails & beauty industry. This championship is dedicated to recognizing and celebrating the artistry, skills, and creativity of beauty services professional across Asia & internationally. It serves as a platform to showcase their talents, compete for the Grand Championship, and connect with industry professionals & experts.

This prestigious competition showcases the convergence of creativity, precision, and innovation in the realm of beauty services. The competition comprises of different competition tracks - Asean Master Pro Award, International Master Pro Award, Best of Best Award, PRISM Challenge Award. Participate in the competition track that best suits you!

Organised by:

NAILS-Logo-2023.png

Chief Logistics Partner:

Shoppink-Room.png

Held at & Supported by:

BA2024.png

Competition Date ▪ 比赛日期 ▪ 競技日 ▪ Ngày thi đấu ▪ 대회일자 ▪ Tanggal Kompetisi ▪ วันที่แข่งขัน ▪
17 February 2025 • BeautyAsia Singapore 2025 *tentative date.

Marina Bay Sands Level 1 Halls A & B. Entrance Tickets Required. 

Be a winner! Join the excitement!
成为赢家! 加入兴奋吧! ▪ 勝者になりましょう! 興奮に加わりましょう!

Trở thành người chiến thắng! Tham gia sự phấn khích! ▪ 승자가 되세요! 흥분에 동참하세요! ▪ Jadilah pemenang! Bergabunglah dengan kegembiraan! ▪ เป็นผู้ชนะ! ร่วมตื่นเต้น!

nbmca2022.png

Register Now! Be the Among the Best!
7 Competition Categories to Display Your Best Skills!
七个竞赛类别 ▪ 7つの競技カテゴリー ▪ Bảy hạng mục cạnh tranh ▪
7개 경쟁 부문 ▪ Tujuh kategori kompetisi ▪ เจ็ดประเภทการแข่งขัน

nbmca2024-categories.png

Earlybird Special!
10% OFF Competition Fees. Register more, save more!
Earlybird Promo ends soon once the allocated seat fills up!
ENDING ON 31 DECEMBER 2024
!!!!
*Discount is auto-deducted upon registration online.

早鸟特惠!
比赛费用 10% 折扣。 注册越多,节省越多!早鸟优惠将于 2024 年 12月 31 日结束。

*在线注册时折扣将自动扣除。

アーリーバードスペシャル!
大会参加費が10%OFF より多く登録して、よりお得に!アーリーバード・プロモは2024年12月31日まで。*割引はオンライン登録時に自動引き落としされます。

Chương trình đặc biệt Earlybird!
GIẢM GIÁ 10% phí thi đấu. Đăng ký nhiều hơn, tiết kiệm nhiều hơn! Chương trình khuyến mãi Earlybird kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. *Giảm giá được tự động khấu trừ khi đăng ký trực tuyến.

얼리버드 스페셜!
대회 참가비 10% 할인. 더 많이 등록하고 더 많이 절약하세요!
얼리버드 프로모션은 2024년 12
월 31일에 종료됩니다.
*온라인 등록 시 할인이 자동 차감됩니다.

Spesial untuk peserta yang daftar lebih awal!
DISKON 10% untuk Biaya Kompetisi. Daftar lebih banyak, hemat lebih banyak! Promo Earlybird berakhir pada 31 Dec 2024.
*Diskon akan terpotong otomatis saat registrasi online.

พิเศษก่อนใคร!
ส่วนลด 10% ค่าธรรมเนียมการแข่งขัน ลงทะเบียนมากขึ้น ประหยัดมากขึ้น! โปรโมชั่น Earlybird สิ้นสุดในวันที่ 31/12/2024
*ส่วนลดจะถูกหักอัตโนมัติเมื่อลงทะเบียนออนไลน์

Competition open to all!
Register through our N.A.I.L.S online store or official channels listed below to avoid scams! All payments to be made to N.A.I.L.S Chief Logistic Partner - The Shoppink Room. If unsure, please contact N.A.I.L.S. to verify.

比赛对所有人开放!

请通过N.A.I.L.S网上商店或以下官方渠道注册,以免上当受骗!所有款项必须支付给N.A.I.L.S首席物流合作伙伴--The Shoppink Room。如不确定,请联系N.A.I.L.S.核实。

誰でも参加できるコンペティションです!N.A.I.L.Sオンラインストア、または詐欺を避けるために下記の公式チャンネルからご登録ください!すべてのお支払いはN.A.I.L.S. チーフ・ロジスティック・パートナー - The Shoppink Roomにお願いします。ご不明な場合は、N.A.I.L.S.までお問い合わせください。

Cuộc thi dành cho tất cả mọi người!
Đăng ký thông qua cửa hàng trực tuyến N.A.I.L.S của chúng tôi hoặc các kênh chính thức được liệt kê bên dưới để tránh lừa đảo! Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện cho Đối tác hậu cần chính của N.A.I.L.S - The Shoppink Room. Nếu không chắc chắn, vui lòng liên hệ với N.A.I.L.S. để xác minh.

모두에게 열려 있는 대회!

사기를 방지하기 위해 N.A.I.L.S 온라인 스토어 또는 아래 나열된 공식 채널을 통해 등록하세요! 모든 결제는 N.A.I.L.S의 공식 물류 파트너인 The Shoppink Room으로 이루어져야 합니다. 확실하지 않은 경우 N.A.I.L.S.에 문의하여 확인하시기 바랍니다.

Kompetisi terbuka untuk semua orang!

Daftarkan diri Anda melalui toko online N.A.I.L.S atau saluran resmi yang tertera di bawah ini untuk menghindari penipuan! Semua pembayaran harus dilakukan ke N.A.I.L.S Chief Logistic Partner - The Shoppink Room. Jika tidak yakin, silakan hubungi N.A.I.L.S. untuk melakukan verifikasi.

การแข่งขันเปิดให้ทุกคน!

ลงทะเบียนผ่านร้านค้าออนไลน์ของ N.A.I.L.S หรือช่องทางการด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง! การชำระเงินทั้งหมดจะต้องชำระให้กับ N.A.I.L.S Chief Logistic Partner - The Shoppink Room หากไม่แน่ใจ โปรดติดต่อ N.A.I.L.S. เพื่อตรวจสอบ

singapore flag sq.png
whatsapp.png

SINGAPORE
For registration & enquiry: Whatsapp "RegisterSG" to
+65 9659 2803.

malaysia flag sq.png
whatsapp.png

MALAYSIA
Untuk pendaftaran & pembayaran: Whatsapp "RegisterMY" ke +65 9659 2803.

vietnam flag sq.png
whatsapp.png

VIETNAM VIỆT NAM
Để đăng ký và thanh toán: Whatsapp "RegisterVN" tới+65 9659 2803.

Indonesia flag sq.png
whatsapp.png

INDONESIA
Untuk pendaftaran & pembayaran: Whatsapp "RegisterID" ke
+65 9659 2803.

japan flag sq.png
line.png

JAPAN 日本
登録と支払い
LINE「RegisterJP」から
+65 9659 280
3.

korea flag sq.png
line.png

KOREA 韓国

등록 및 문의: LINE "RegisterKR"로
+65 9659 2803.

*Kakaotalk not available at the moment.

china flag sq.png
wechat.png

CHINA 中国
注册和付款:
微信 "RegisterCN "至
+65 9659 2803.

thailand flag sq.png
line.png

THAILAND ประเทศไทย
สำหรับการลงทะเบียนและการชำระเงิน:
LINE "RegisterTH" ไปที่
+65 9659 2803.

OTHERS/ INTERNATIONAL
Feel free to contact us on any major messaging platforms.

whatsapp.png
line.png
telegram.png
wechat.png
2669570_edited.png
instagram.png
facebook.png
messager.png
Registration Form

Register Online Now
在线比赛报名表格 ▪ オンライン登録 ▪ Đăng ký trực tuyến ngay bây giờ ▪ 지금 온라인 등록하기
▪ Daftar Online Sekarang ▪ ลงทะเบียนออนไลน์ตอนนี้

Registration Method Option 1: 
How to Register Online: 
1. Click on to the Competition Category that you want to participate.
2. Select your Competition Type.
3. Once completed, click on Shopping Bag  icon to Cart out & make payment.

报名方式1: 
如何在线报名:
1. 点击你想参加的比赛类别。
2. 选择你要的比赛项目。
3. 完成后,单击购物袋,并完
成付款。

登録方法1: オンライン登録方法:
1. 参加したい競技カテゴリーをクリックします。
2. 競技タイプを選択します。
3. 完了したら、ショッピング バッグ アイコンをクリックしてカートに入れ、支払いを行います。

Phương thức đăng ký Phương án 1: Cách đăng ký trực tuyến:
1. Nhấp vào Hạng mục cuộc thi mà bạn muốn tham gia.
2. Chọn Loại cuộc thi của bạn.
3. Sau khi hoàn tất, nhấp vào biểu tượng Túi mua sắm để Giỏ hàng và thanh toán.

등록 방법 1:
온라인 등록 방법:

1. 참가하고 싶은 콘테스트 카테고리를 클릭하세요.
2. 원하는 대회 종목을 선택하세요.
3. 결제가 완료되면 장바구니를 클릭하여 결제를 완료해주세요.

Metode Pendaftaran Opsi 1:
Cara Daftar Online :

1. Klik Kategori Kompetisi yang ingin Anda ikuti.
2. Pilih Jenis Kompetisi Anda.
3. Setelah selesai, klik ikon Tas Belanja untuk Mengeluarkan & melakukan pembayaran.

วิธีการลงทะเบียน ตัวเลือกที่ 1:
วิธีการลงทะเบียนออนไลน์:
1. คลิกไปที่ประเภทการแข่งขันที่คุณต้องการเข้าร่วม
2. เลือกประเภทการแข่งขันของคุณ
3. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ไอคอนถุงช้อปปิ้งเพื่อตะกร้าสินค้าและชำระเงิน

Download Registration Form

下载登记表 ▪ 登録フォームをダウンロード ▪ Tải mẫu đăng ký ▪ 등록 양식 다운로드 ▪ Unduh Formulir Pendaftaran ▪ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน

Registration Method Option 2:

Download PDF Form​ & submit via N.A.I.L.S Official Messaging platform or Email.
We will contact you regarding payment methods to complete the registration.

报名方法 选择 2:
下载 PDF 表格并通过 N.A.I.L.S 官方信息平台或电子邮件提交。
我们将就付款方式与您联系,以完成注册。

登録方法 オプション2:
PDFフォームをダウンロードし、N.A.I.L.SオフィシャルメッセージングプラットフォームまたはEメールにて送信してください。登録完了後、お支払い方法についてご連絡いたします。

Phương thức đăng ký Phương án 2:
Tải xuống bản PDF Form​ và gửi qua nền tảng Nhắn tin Chính thức của N.A.I.L.S hoặc Email.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về phương thức thanh toán để hoàn tất đăng ký.

등록 방법 옵션 2:
PDF를 다운로드하여 N.A.I.L.S 공식 메시징 플랫폼 또는 이메일을 통해 제출합니다.
등록을 완료하기 위해 결제 방법에 대해 연락드리겠습니다.

Metode Pendaftaran Opsi 2:
Unduh PDF Untukm​ & kirimkan melalui platform Pesan Resmi N.A.I.L.S atau Email.
Kami akan menghubungi Anda mengenai metode pembayaran untuk menyelesaikan pendaftaran..

วิธีการลงทะเบียน ตัวเลือกที่ 2:
ดาวน์โหลด PDF Form​ และส่งผ่านแพลตฟอร์มการส่งข้อความอย่างเป็นทางการของ N.A.I.L.S หรืออีเมล เราจะติดต่อคุณเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินเพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น

COMPETITOR CRITERIA:

Every participant is a winner! Challenge yourself, no matter which stage of life you are at; especially so if you are currently undergoing training, or had not previously taken part in any type of competition. Everyone is welcomed to participate.

PRIZES AWARDED:

All participants will receive an award and certificate. Stand a chance to win an additional PRISM Best Award! There is no placement in this group.

Competition Track #1A

Asean Master Pro Award

​ASEAN Master Pro Award
东盟大师专业奖 ▪ アセアンマスタープロアワード

The Asean Master Pro Award is not just a showcase of talent; it is a celebration of ASEAN's cultural richness and a testament to the industry's growth and innovation. Join us as we witness a kaleidoscope of beauty that transcends borders, a fusion of tradition and innovation, and a shared vision of beauty excellence.  

​▪︎ Compete Amongst Contestants From The Asean Region.
▪︎ Winners Will Be Presented An Award & Winner's Certificate.
▪︎ Every Participant Received A Certificate.
▪︎ Gain Valuable Onsite Live Competition Experience.
▪︎ Experience Stage Exposure & Fame.

Competition Track #1B

Intl Master Pro Award

​International Master Pro Award
​​国际大师专业奖 ▪ インターナショナルマスタープロアワード

This International Master Pro Award is a global stage for beauty professionals, transcending linguistic and cultural barriers. This Award serves as a melting pot of ideas and innovation, where beauty professionals from various corners of the world exchange knowledge, share techniques, and inspire each other to reach new heights of creativity and excellence. 

​▪︎ Compete Amongst International Contestants.
▪︎ Winners Will Be Presented An Award & Winner's Certificate.
▪︎ Every Participant Received A Certificate.
▪︎ Gain Valuable Onsite Live Competition Experience.
▪︎ Experience Stage Exposure & Fame.

Competition Track #2

Best of Best Award

​Best of Best Pro Award
​最佳中的最佳奖 ▪ ベスト・オブ・ベスト賞

The "Best of Best" competition spotlights the industry's brightest stars. It is a showcase of the industry's commitment to innovation and continuous learning. The winners represent not only the zenith of expertise but also a commitment to upskill and uplift one’s skillsets and professionalism.

​​▪︎ Best Participant In Each Category Would Receive An Award.
▪︎ Be Awarded To Be The Best!
▪︎ Winners Will Be Presented An Award & Winner's Certificate.
▪︎ Every Participant Received A Certificate.
▪︎ Gain Valuable Onsite Live Competition Experience.
▪︎ Experience Stage Exposure & Fame.

Prism Challenge Award

Competition Track #3

"Be like white light refracted into full rainbow colors through the prism of life’s challenges." - Rachel Tang

​PRISM Challenge Award
七彩棱镜挑战奖 ▪ カラフルプリズムチャレンジ賞

Discover our true potential

                           and capabilities.

Prism Challenge Award
七彩棱镜挑战奖
カラフルプリズムチャレンジ賞

▪︎ Open Division. 
▪︎ No Placing.

▪︎ Every Contestant is a Winner!
▪︎ Each Winner Receives an Award.
▪︎ Special Award for Best Potential Winners.
▪︎ Gain Valuable Onsite Live Competition Experience.
▪︎ Stage Exposure & Fame.
▪︎ Receive a Certificate.

The Prism Challenge Award is a special award curated by our Founder Rachel Tang, as a doorway to encourage every individual to experience the joy and challenges of a professional competition! Like the concept of a Prism, after going through the prism (which significant all the challenges, experiences etc), everyone transform from a white light, to find their unique rainbow colored talents and skills! She hopes to encourage more people to experience competition at least once in their careers. Discover your full spectrum of skills and abilities by stepping out of your comfort zone by participating in an international competition.

​Challenge yourself, no matter which stage of life you are at; especially so if you are currently undergoing training at any college/ ITE/ Polytechnic/ PEI/ vocational school, or had not previously taken part in any type of competition.

All participants of this group will receive an award/prize. There is no winner placing for this group, and it is not eligible for the Grand Champion Award.

特别奖,七彩棱镜挑战奖,由我们的创始人Rachel Tang精心设计,鼓励每个人体验职业比赛的乐趣和挑战!就像棱镜的概念一样,经过棱镜(这意味着所有的挑战、经历等),每个人都从白光中蜕变,找到自己独特的彩虹色天赋和技能!她希望鼓励大家在职业生涯中至少体验一次比赛。跳出舒适区,参加国际比赛,发掘您全方位的技能和能力。

挑战自我,无论你处于人生中的哪个阶段; 特别是如果您目前正在哪所大学/ITE/理工学院/PEI/职业学校接受培训中,或者从未参加过任何类型的比赛挑战。
该组的所有参赛者都将获得奖项/奖品。 本组无优胜排序,也无法参与总冠军奖的报名资格。

Prism Challenge Award は、創設者 Rachel Tang によってキュレーションされた特別な賞であり、すべての個人がプロのコンテストの喜びと挑戦を経験することを奨励するための入り口です!プリズムの概念のように、プリズムを通過した後 (すべての課題、経験などに意味があります)、誰もが白い光から変身し、独自の虹色の才能とスキルを見つけます!彼女は、より多くの人々がキャリアの中で少なくとも一度は競争を経験することを奨励したいと考えています.国際大会に参加して自分のコンフォート ゾーンから一歩踏み出して、スキルと能力の全範囲を発見してください。

人生のどの段階にいても、自分自身に挑戦してください。特に、現在大学/ITE/Polytechnic/PEI/専門学校でトレーニングを受けている場合、または以前にどのような種類の競技会にも参加したことがない場合はそうです。このグループのすべての参加者は、賞/賞品を受け取ります。このグループには勝者が配置されておらず、グランド チャンピオン アワードの対象外です。

NBMCA (1).png

​​Onsite Competition Categories
现场比赛类别 ▪ オフライン競技部門:

NAILS (INDIVIDUAL)

美甲(个人)

ネイルアート(個別)

EYELASH (INDIVIDUAL)

睫毛(个人)

まつげ(個別)

TOTALLOOK(NAILS/HAIRSTYLE/MAKEUP)

整体造型(美甲/发型/化妆)

スタイリング全般 (ネイル・ヘア・メイク) 

SUBMISSION: ONSITE (BOXED)

现场提交(盒装)

フィールド提出(箱入り)

GRAND CHAMPION

总冠军

チャンピオン

 • Full General Rules & Competition Rules are displayed on the Registration Page.

 • 完整的“比赛总规则和比赛各项规则” 将显示在注册页面上。

 • 「コンペティションの一般規則およびコンペティションの規則」は、登録ページに表示されます。

​​Submission Competition Categories
提交比赛类别 ▪ 提出コンテスト競技部門:

​​Competition Tasks & Information ▪ ​​比赛任务和细节 ▪ コンテストのタスクと詳細:

SUBMISSION COMPETITION: ONSITE (BOXED)

现场提交(盒装)

フィールド提出(箱入り)

SUBMISSION COMPETITION: DIGITAL (ONLINE)

数码网上提交 (在线)

デジタル提出(オンライン)

 • Full General Rules & Competition Rules are displayed on the Registration Page.

 • 完整的“比赛总规则和比赛各项规则” 将显示在注册页面上。

 • 「コンペティションの一般規則およびコンペティションの規則」は、登録ページに表示されます。

Tasks & Information for: ​​
Onsite
 Competition 

现场​比赛任务和细节 ▪ ライブコンペのタスクと詳細 ▪ Nhiệm vụ và thông tin cạnh tranh tại chỗ 현장 대회 과제 및 정보 ▪ Tugas & Informasi Kompetisi di Tempat ▪ งานและข้อมูลการแข่งขันนอกสถานที่

​NAILS (INDIVIDUAL)
美甲(个人) ▪ ネイルアート(個人) ▪ ​MÓNG TAY (CÁ NHÂN) ▪ 손톱(개인) ▪ KUKU (INDIVIDUAL) ▪ ​เล็บ (รายบุคคล)

Competition Type: ​SHAPE & POLISH      
Duration: 30min ▪ Task: [Fake hand] 5 fingers ▪ Remove polish, filing, air-dry polish
30分钟 [假手+甲片] 5 个手指 ▪ 去除指甲油、塑形、涂指甲油
30分 [偽の手+爪] 指5本 ▪ マニキュア除去、整形、マニキュア塗布
30 phút ▪ Nhiệm vụ: [Bàn tay giả] 5 ngón tay ▪ Tẩy sơn, giũa, sấy khô sơn
30분 ▪ 작업: [가짜 손] 손가락 5개 ▪ 광택제 제거, 파일링, 공기 건조 광택제
30 menit ▪ Tugas: [Tangan palsu] 5 jari ▪ Menghapus cat, mengikir, mengeringkan cat kuku
30 นาที ▪ งาน: [มือปลอม] 5 นิ้ว ▪ ขจัดยาขัด ตะไบ ขัดแห้งด้วยลม

 • Best Shape & Polish (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/PCA/SP

 • Best of Best Pro Shape & Polish Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/BOB/SP

Competition Type: EXPRESS ​GEL MANICURE      

Duration: 30min ▪ Task: [Fake hand] 5 fingers ▪ filing, 1-step gel manicure

30分钟 [假手+甲片] 5 个手指 ▪ 塑形、一步凝胶美甲

30分 [偽の手+爪] 指5本 ▪ 整形、ワンステップジェル
30 phút ▪ Nhiệm vụ: [Bàn tay giả] 5 ngón ▪ giũa, làm móng gel 1 bước
30분 ▪ 작업: [가짜 손] 손가락 5개 ▪ 파일링, 1단계 젤 매니큐어
30 menit ▪ Tugas: [Tangan palsu] 5 jari ▪ pengarsipan, manikur gel 1 langkah
30 นาที ▪ ภารกิจ: [มือปลอม] 5 นิ้ว ▪ ตะไบเล็บเจล 1 ขั้นตอน

 • Best Express Gel Manicure (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/PCA/EGM

 • Best of Best Pro Express Gel Manicure Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/BOB/EGM


Competition Type: ​MANICURE      ▲▲

Duration: 60min ▪ Task: [model] 10 Fingers ▪ Nailcare, Red & French polish, with arts

60分钟 [真人模特] 10指 ▪护理,红色和法式指甲油,另加彩绘

60分 ライブモデル] 10本指 ▪ネイルケア、赤とフレンチのマニキュア、プラス ペイント
60 phút ▪ Nhiệm vụ: [model] 10 Ngón tay ▪ Chăm sóc móng tay, sơn màu đỏ và kiểu Pháp, với nghệ thuật
60분
▪ 작업: [모델] 10개 손가락 ▪ 네일케어, 레드 & 프렌치 폴리쉬, 아트 포함
60 menit ▪ Tugas: [model] 10 Jari ▪ Perawatan kuku, Cat merah & Perancis, dengan seni

60 นาที ▪ ภารกิจ: [นางแบบ] 10 นิ้ว ▪ บำรุงเล็บ ทาสีเล็บสีแดงและฝรั่งเศส พร้อมศิลปะ

 • Best Manicure [Natural] (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪
  コード番号:     N.OS/PCA/M

 • ​ASEAN Master Pro Manicure [Natural] Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/AMP/M

 • ​International Master Pro Manicure [Natural] Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/IMP/M

 • Best of Best Pro Manicure [Natural] Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/BOB/M

   

Competition Type: ​GEL MANICURE      ▲▲

Duration: 60min ▪ Task: [model] 10 Fingers ▪  Filing, 3-step gel manicure, gel nail art

60分钟 [真人模特] 10指 ▪ 塑形、三步凝胶美甲、凝胶美甲

60分 ライブモデル] 10本指 ▪ 整形、ジェルマニキュア、ジェルネイルアート
60 phút ▪ Nhiệm vụ: [model] 10 ngón tay ▪ Giũa, làm móng gel 3 bước, vẽ móng gel

60분 ▪ 작업: [모델] 10개 손가락 ▪ 파일링, 3스텝 젤 매니큐어, 젤 네일 아트
60 menit ▪ Tugas: [model] 10 Jari ▪ Pengarsipan, manikur gel 3 langkah, seni kuku gel

60 นาที ▪ ภารกิจ: [นางแบบ] 10 นิ้ว ▪ ตะไบเล็บเจล 3 ขั้นตอน เพ้นท์เล็บเจล

 • Best Gel Manicure (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/PCA/G
  M

 • ASEAN Master Pro Gel Manicure Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/AMP/GM

 • ​International Master Pro Gel Manicure Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/IMP/GM

 • Best of Best Pro Gel Manicure Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/BOB/GM

Competition Type: ​SALON GEL ART
Duration: 45min ▪ Task: [fake hand + nail tips] 5 fake nail tips ▪ Gel

45分钟 [假手+甲片] 5假指甲片 ▪光疗凝胶

45分 [偽の手+爪] 5付け爪ライトセラピー ジェル
45 phút ▪ Bài tập: [tay giả + đầu móng] 5 đầu móng giả ▪ Gel
45분 ▪ 과제: [가짜 손 + 네일 팁] 가짜 네일 팁 5개 ▪ 젤
45 menit ▪ Tugas: [tangan palsu + ujung kuku] 5 ujung kuku palsu ▪ Gel
45 นาที ▪ ภารกิจ: [มือปลอม + เล็บปลอม] เล็บปลอม 5 ชิ้น ▪ เจล

 • Best Salon Gel Art (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/PCA/SGA

 • ASEAN Master Pro Salon Gel Art Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/AMP/SGA

 • ​International Master Pro Salon Gel Art Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/IMP/SGA

 • Best of Best Pro Salon Gel Art Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/BOB/SGA

Competition Type: ​MIXED MEDIA ART 

Duration: 45min ▪ Task: [fake hand + nail tips] 5 fake nail tips

45分钟 [假手+甲片] 5假指甲片

45分 [偽の手+爪]付け爪5個
45 phút ▪ Bài tập: [tay giả + đầu móng tay] 5 đầu móng tay giả
45분 ▪ 과제: [가짜 손 + 네일 팁] 가짜 네일 팁 5개
45 menit ▪ Tugas: [tangan palsu + ujung kuku] 5 ujung kuku palsu
45 นาที ▪ ภารกิจ: [มือปลอม + เล็บปลอม] เล็บปลอม 5 ชิ้น

 • Best Mixed Media Art (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/PCA/MMA

 • ASEAN Master Pro Mixed Media Art Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/AMP/MMA

 • ​International Master Pro Mixed Media Art Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/IMP/MMA

 • Best of Best Pro Mixed Media Art Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/BOB/MMA

Competition Type: ​NAIL EXTENSIONS

Duration: 45min ▪ Task: [model] 5 Fingers ▪Acrylic or Gel, Tips/ Sculpture

45分钟[真人模特] 5 指 ▪亚克力或光疗凝胶,甲片或塑型接长

45分 [ライブモデル]5本指 ▪ アクリルまたはジェル、チップオーバーレイスカルプチュア/スカルプチュアネイル (ハーフチップ/ネイルフォーム)
45 phút ▪ Nhiệm vụ: [model] 5 Ngón tay ▪Acrylic hoặc Gel, Mẹo/Điêu khắc
45분 ▪ 작업: [모델] 손가락 5개 ▪아크릴 또는 젤, 팁/조각
45 menit ▪ Tugas: [model] 5 Jari ▪Akrilik atau Gel, Tip/ Patung
45 นาที ▪ ภารกิจ: [โมเดล] 5 นิ้ว ▪อะคริลิคหรือเจล เคล็ดลับ/ ประติมากรรม

 • Best Salon One Tone Extension (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/PCA/S1T

 • ​ASEAN Master Pro Salon One Tone Extension Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/AMP/S1T

 • ​International Master Pro Salon One Tone Sculpture Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/IMP/S1T

 • Best of Best Pro Salon One Tone Extension Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     N.OS/BOB/S1T

Onsite-Nails
Onsite-Eyelash

EYELASH (INDIVIDUAL) ▪ 睫毛(个人) ▪ まつげ(個人)

Competition Type: ​CLASSIC SINGLE LASH EXTENSIONS      

Duration: 50min ▪ Task: [fake head] Natural Classic. Single lash, 2 eyes

50分钟 ▪ [假头] 自然经典。 单睫毛,2只眼睛

50分  ▪ [フェイクヘッド] ナチュラルクラシック。 シングルラッシュ、2つ目
50 phút ▪ Nhiệm vụ: [đầu giả] Natural Classic. Mi đơn, 2 mắt
50분 ▪ 작업: [가짜 머리] Natural Classic. 단일 속눈썹, 2개의 눈
50 menit ▪ Tugas: [kepala palsu] Natural Classic. Bulu mata tunggal, 2 mata
50 นาที ▪ ภารกิจ: [หัวปลอม] Natural Classic ขนตาเดี่ยว2ตา

 • Best Classic Single Eyelash Extension (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     E.OS/PCA/SGL

 • ​ASEAN Master Pro Classic Single Eyelash Extension Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     E.OS/AMP/SGL

 • ​International Master Pro Classic Single Eyelash Extension Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     E.OS/IMP/SGL

 • Best of Best Pro Classic Single Eyelash Extension Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     E.OS/BOB/SGL

Competition Type: ​2D-3D VOLUME LASH EXTENSIONS      
Duration: 50min ▪ Task: [fake head] Natural Volume. 2D-3D, 2 eyes

50分钟 ▪ [假头] 自然体积。 2D-3D,2只眼睛
50分  ▪ [フェイクヘッド] ナチュラルなボリューム。 2D-3D、2つ目
50 phút ▪ Nhiệm vụ: [đầu giả] Khối lượng tự nhiên. 2D-3D, 2 mắt
50분 ▪ 작업: [가짜 머리] 자연스러운 볼륨. 2D-3D, 눈 2개
50 menit ▪ Tugas: [kepala palsu] Volume Alami. 2D-3D, 2 mata
50 นาที ▪ ภารกิจ: [หัวปลอม] ปริมาตรธรรมชาติ 2D-3D, 2 ตา

 • Best Volume Eyelash Extension (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     E.OS/PCA/VOL

 • ASEAN Master Pro Volume Eyelash Extension Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     E.OS/AMP/VOL

 • ​International Master Pro Volume Eyelash Extension Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     E.
  OS/IMP/VOL

 • Best of Best Pro Volume Eyelash Extension Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     E.OS/BOB/VOL

SPMU (INDIVIDUAL) ▪ 半永久化妆(个人) ▪ セミアートメイク(個人)

Competition Type: ​EYEBROW EMBROIDERY      
Duration: 50min ▪ Task: [fake head] 2 eyebrows ▪Machine or manual

50分钟 ▪ [假头] 2 条眉毛(混色/传统) ▪机器或手动

50分 ▪ [フェイクヘッド]眉2本(オンブレ/トラディショナル)▪機械または手動
50 phút ▪ Nhiệm vụ: [đầu giả] 2 lông mày ▪Máy hoặc thủ công
50분 ▪ 과제: [가짜 머리] 눈썹 2개 ▪기계 또는 수동
50 menit ▪ Tugas: [kepala palsu] 2 alis ▪Mesin atau manual
50 นาที ▪ งาน: [หัวปลอม] 2 คิ้ว ▪เครื่องหรือด้วยตนเอง

 • Best Eyebrow Embroidery (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     S.OS/PCA/EB

 • ASEAN Master Pro Eyebrow Embroidery Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     S.OS/AMP/EB

 • ​International Master Pro Eyebrow Embroidery Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     S.OS/IMP/EB

 • Best of Best Pro Eyebrow Embroidery Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     S.OS/BOB/EB

Competition Type: LIP EMBROIDERY      
Duration: 50min ▪ Task: [fake head] 1 lips ▪Machine or manual

50分钟 ▪ [假头] 1个嘴唇 ▪机器或手动

50分 ▪ [フェイクヘッド]リップ1個▪機械または手動
50 phút ▪ Thao tác: [đầu giả] 1 môi ▪Máy hoặc thủ công
50분 ▪ 과제: [가짜 머리] 입술 1개 ▪기계 또는 수동
50 menit ▪ Tugas: [kepala palsu] 1 bibir ▪Mesin atau manual

50 นาที ▪ งาน: [หัวปลอม] 1 ริมฝีปาก ▪เครื่องหรือคู่มือ

 • Best Lip Embroidery (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     S.OS/PCA/LIP

 • ASEAN Master Pro Lip Embroidery Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     S.OS/AMP/LIP

 • ​International Master Pro Lip Embroidery Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     S.OS/IMP/LIP

 • Best of Best Pro Lip Embroidery Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     S.OS/BOB/LIP

Competition Type: EYEBROW & EYELINER EMBROIDERY      ▲▲
Duration: 80min ▪ Task: [fake head] 2 eyebrows (ombre/traditional) & 2 eyes ▪Machine or manual

80分钟 ▪ [假头] 2 条眉毛(混色/传统)和 2 只眼睛 ▪机器或手动

80分 ▪ [フェイクヘッド] 眉2本(オンブレ/トラディショナル)&目2本▪機械または手動
80 phút ▪ Nhiệm vụ: [đầu giả] 2 lông mày (ombre/truyền thống) & 2 mắt ▪Máy hoặc thủ công
80분 ▪ 작업: [가짜 머리] 눈썹 2개(옴브레/전통) 및 눈 2개 ▪기계 또는 수동
80 menit ▪ Tugas: [kepala palsu] 2 alis (ombre/tradisional) & 2 mata ▪Mesin atau manual
80 นาที ▪ ภารกิจ: [หัวปลอม] คิ้ว 2 ข้าง (ออมเบร/แบบดั้งเดิม) & 2 ตา ▪ทำโดยเครื่องจักรหรือด้วยตนเอง

 • Best Eyebrow & Eyeliner Embroidery  (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番
  号:     S.OS/PCA/EBEL

 • ASEAN Master Pro Eyebrow & Eyeliner Embroidery Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     S.OS/AMP/EBEL

 • ​International Master Pro Eyebrow & Eyeliner Embroidery Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     S.OS/IMP/EBEL

 • Best of Best Pro Eyebrow & Eyeliner Embroidery  Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     S.OS/BOB/EBEL

Onsite-SPMU

​MAKEUP (INDIVIDUAL) ▪ 化妆(个人) ▪ メイク(個人)

Competition Type: MAKEUP FREE THEME
(SFX HORROR MAKEUP/​GLAM MAKEUP/ETC)

Duration: 50min ▪ Task: [model] 1 face ▪Hairstyle prior, costume optional

50分钟 ▪ [真人模特] 1张脸 ▪发型比赛前提前完成,服装(随意,自由性,取决于个人)

50分  ▪ [ライブモデル]1面▪大会前にヘアセット、服装任意 (自由、個人による)
50 phút ▪ Nhiệm vụ: [người mẫu] 1 khuôn mặt ▪Tạo kiểu tóc trước, trang phục tùy chọn
50분 ▪ 과제: [모델] 얼굴 1명 ▪헤어스타일 사전, 의상 선택
50 menit ▪ Tugas: [model] 1 wajah ▪Gaya rambut ter
lebih dahulu, kostum opsional
50 นาที ▪ ภารกิจ: [นางแบบ] 1 ใบหน้า ▪ทรงผมก่อนหน้า เลือกชุดได้

 • Best Makeup Artist Award (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     M.OS/PCA/FT

 • ​ASEAN Master Pro Best Makeup Artist Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     M.OS/AMP/FT 

 • ​International Master Pro Best Makeup Artist Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     M.OS/IMP/FT

 • Best of Best Pro Makeup Artist Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     M.OS/BOB/FT 

Competition Type: ​BRIDAL MAKEUP

Duration: 50min ▪ Task: [model] 1 face ▪Hairstyle prior, costume optional

50分钟 ▪ [真人模特] 1张脸 ▪发型比赛前提前完成,服装(随意,自由性,取决于个人)

50分  ▪ [ライブモデル]1面▪大会前にヘアセット、服装任意 (自由、個人による)
50 phút ▪ Nhiệm vụ: [người mẫu] 1 khuôn mặt ▪Tạo kiểu tóc trước, trang phục tùy chọn
50분 ▪ 과제: [모델] 얼굴 1명 ▪헤어스타일 사전, 의상 선택
50 menit ▪ Tugas: [model] 1 wajah ▪Gaya rambut ter
lebih dahulu, kostum opsional
50 นาที ▪ ภารกิจ: [นางแบบ] 1 ใบหน้า ▪ทรงผมก่อนหน้า เลือกชุดได้

 • Best Bridal Makeup Artist Award (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     M.OS/PCA/BM 

 • ​ASEAN Master Pro Best Bridal Makeup Artist Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     M.OS/AMP/BM 

 • ​International Master Pro Best Bridal Makeup Artist Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     M.OS/IMP/BM

 • Best of Best Pro Bridal Makeup Artist Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     M.OS/BOB/BM
   

Onsite-Makeup

​HAIRSTYLING (INDIVIDUAL) ▪ 发型设计(个人) ▪ ヘアスタイリング(個人)

Competition Type: HAIRSTYLING ​FREE THEME
(GLAM/ ECO-FRIENDLY/ SUSTAINABLE/ ETC)

Duration: 60min ▪ Task: [model] 1 head ▪ Makeup prior, costume optional

60分钟 ▪ [真人模特] 1 头 ▪ 化妆比赛前提前完成,服装(随意,自由性,取决于个人)

60分  ▪ [ライブモデル] 1 頭 ▪ メイクアップ前、衣装はオプション
60 phút ▪ Nhiệm vụ: [người mẫu] 1 người ▪ Trang điểm trước, trang phục tùy chọn
60분 ▪ 과제: [모델] 머리 1개 ▪ 메이크업 전, 의상은 선택 사항
60 menit ▪ Tugas: [model] 1 kepala ▪ Riasan terlebih dahulu, kostum opsional
60 นาที ▪ ภารกิจ: [นางแบบ] 1 หัว ▪ แต่งหน้าก่อน, เลือกชุดได้

 • Best Hairstyling Artist (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     H.OS/PCA/FT

 • ​ASEAN Master Pro Best Hairstyling Artist Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     H.OS/AMP/FT

 • ​International Master Pro Best Hairstyling Artist Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     H.OS/IMP/FT 

 • Best of Best Pro Hairstyling Artist Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     H.OS/BOB/FT 

Competition Type: ​BRIDAL HAIRSTYLING

Duration: 60min ▪ Task: [model] 1 head ▪ Makeup prior, costume optional

60分钟 ▪ [真人模特] 1 头 ▪ 化妆比赛前提前完成,服装(随意,自由性,取决于个人)

60分  ▪ [ライブモデル] 1 頭 ▪ メイクアップ前、衣装はオプション
60 phút ▪ Nhiệm vụ: [người mẫu] 1 người ▪ Trang điểm trước, trang phục tùy chọn
60분 ▪ 과제: [모델] 머리 1개 ▪ 메이크업 전, 의상은 선택 사항
60 menit ▪ Tugas: [model] 1 kepala ▪ Riasan terlebih dahulu, kostum opsional
60 นาที ▪ ภารกิจ: [นางแบบ] 1 หัว ▪ แต่งหน้าก่อน, เลือกชุดได้

 • Best Bridal Hairstyling Artist (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     H.OS/PCA/BRD

 • ​ASEAN Master Pro Best Bridal Hairstyling Artist Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     H.OS/AMP/BRD

 • ​International Master Pro Best Bridal Hairstyling Artist Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     H.OS/IMP/BRD 

 • Best of Best Pro Bridal Hairstyling Artist Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     H.OS/BOB/BRD

​TATTOO (INDIVIDUAL) ▪ 纹身(个人) ▪ 入れ墨(個人)

Competition Type: ​BLACK & GREY TATTOO

Duration: 120min ▪ Task: [model] 1 Arm/hand OR 1 Leg/foot ▪ Small tattoo measuring 8" x 10" or less

120分钟 ▪ [真人模特] 1 手臂/手或者 1 腿/足▪ 尺寸为 8" x 10" 或更小的小纹身。

120分  ▪ [ライブモデル] 1 腕/手または1 脚/足▪ 8" x 10" 以下の小さなタトゥー。
120 phút ▪ Bài tập: [model] 1 Tay/tay HOẶC 1 Chân/bàn chân ▪ Hình xăm nhỏ có kích thước 8" x 10" trở xuống.
120분 ▪ 작업: [모델] 팔/손 1개 또는 다리/발 1개 ▪ 8" x 10" 이하 크기의 작은 문신.
120 menit ▪ Tugas: [model] 1 Lengan/tangan ATAU 1 Tungkai/kaki ▪ Tato kecil berukuran 8" x 10" atau kurang.
120 นาที ▪ ภารกิจ: [นางแบบ] 1 แขน/มือ หรือ 1 ขา/เท้า ▪ รอยสักขนาดเล็กขนาด 8" x 10" หรือน้อยกว่า

 • Best Black & Grey Tattoo (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪
  代码 ▪ コード番号:     T.OS/PCA/BG

 • ASEAN Master Pro Black & Grey Tattoo Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     T.OS/AMP/BG

 • International Master Pro Black & Grey Tattoo Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     T.OS/IMP/BG

 • Best of Best ProBlack & Grey Tattoo Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     T.OS/BOB/BG

Competition Type: ​COLOR TATTOO

Duration: 120min ▪ Task: [model] 1 Arm/hand OR 1 Leg/foot ▪ Small tattoo measuring 8" x 10" or less

120分钟 ▪ [真人模特] 1 手臂/手或者 1 腿/足▪ 尺寸为 8" x 10" 或更小的小纹身。

120分  ▪ [ライブモデル] 1 腕/手または1 脚/足▪ 8" x 10" 以下の小さなタトゥー。
120 phút ▪ Bài tập: [model] 1 Tay/tay HOẶC 1 Chân/bàn chân ▪ Hình xăm nhỏ có kích thước 8" x 10" trở xuống.
120분 ▪ 작업: [모델] 팔/손 1개 또는 다리/발 1개 ▪ 8" x 10" 이하 크기의 작은 문신.
120 menit ▪ Tugas: [model] 1 Lengan/tangan ATAU 1 Tungkai/kaki ▪ Tato kecil berukuran 8" x 10" atau kurang.
120 นาที ▪ ภารกิจ: [นางแบบ] 1 แขน/มือ หรือ 1 ขา/เท้า ▪ รอยสักขนาดเล็กขนาด 8" x 10" หรือน้อยกว่า

 • Best Color Tattoo (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     T.OS/PCA/CO

 • ​ASEAN Master Pro Best Color Tattoo Award
  Code Number ▪ 代码
  ▪ コード番号:     T.OS/AMP/CO

 • ​International Master Pro Color Tattoo Award
  Code Number
  ▪ 代码 ▪ コード番号:     T.OS/IMP/CO

 • Best of Best Pro Color Tattoo Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     T.OS/BOB/CO

Competition Type: ​REALISM PORTRAIT TATTOO

Duration: 120min ▪ Task: [model] 1 Arm/hand OR 1 Leg/foot ▪ Small tattoo measuring 8" x 10" or less

120分钟 ▪ [真人模特] 1 手臂/手或者 1 腿/足▪ 尺寸为 8" x 10" 或更小的小纹身。

120分  ▪ [ライブモデル] 1 腕/手または1 脚/足▪ 8" x 10" 以下の小さなタトゥー。
120 phút ▪ Bài tập: [model] 1 Tay/tay HOẶC 1 Chân/bàn chân ▪ Hình xăm nhỏ có kích thước 8" x 10" trở xuống.
120분 ▪ 작업: [모델] 팔/손 1개 또는 다리/발 1개 ▪ 8" x 10" 이하 크기의 작은 문신.
120 menit ▪ Tugas: [model] 1 Lengan/tangan ATAU 1 Tungkai/kaki ▪ Tato kecil berukuran 8" x 10" atau kurang.
120 นาที ▪ ภารกิจ: [นางแบบ] 1 แขน/มือ หรือ 1 ขา/เท้า ▪ รอยสักขนาดเล็กขนาด 8" x 10" หรือน้อยกว่า

 • Best Realism Portrait Tattoo (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     T.OS/PCA/RP

 • ASEAN Master Pro Best Realism Portrait Tattoo Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     T.OS/AMP/RP

 • International Master Pro Realism Portrait Tattoo AwardCode Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     T.OS/IMP/RP

 • Best of Best Pro Realism Portrait Tattoo
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     T.OS/BOB/RP

​TOTAL LOOK  (TEAMWORK) ▪
体造型(团队) ▪ スタイリング全般(チーム)

Competition Type: TOTAL LOOK ​FREE THEME
(NAILART/ MAKEUP/ HAIRSTYLING)

Duration: 45 mins ▪ Task: [model] ▪Assemble Nailart/ Makeup/ Hairstyling (Choose 1) during competition. Costume done prior to the competition.
45分钟 ▪ [真人模特] ▪比赛现场完成指甲彩绘/化妆/发型(选择 1)。比赛开始前务必已经完成服装。
45分  ▪ [リアルモデル]▪競技会場でネイルペイント・メイクアップ・ヘアスタイリング(オプション1)を完了すること。 競技開始までに必ず衣装を完成させておくこと。​
45 phút ▪ Nhiệm vụ: [người mẫu] ▪Trang trí Nail/Trang điểm/Làm tóc (Chọn 1) trong khi thi đấu. Trang phục được thực hiện trước cuộc thi.
45분 ▪ 작업: [모델] ▪ 대회 중에 네일아트/메이크업/헤어스타일링(1개 선택)을 조립합니다. 대회에 앞서 의상을 완성했습니다.
45 menit ▪ Tugas: [model] ▪ Merakit Nail art/ Makeup/ Hairstyling (Pilih 1) pada saat kompetisi. Kostum dilakukan sebelum kompetisi.
45 นาที ▪ ภารกิจ: [นางแบบ] ▪ประกอบเล็บ/ แต่งหน้า/ ทำผม (เลือก 1 ข้อ) ระหว่างการแข่งขัน การแต่งกายก่อนการแข่งขัน

 • Best Total Look (PRISM Challenge Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     T.OS/PCA/NMH

 • ​ASEAN Master Pro Best Total Look Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     T.OS/AMP/NMH

 • ​International Master Pro Best Total Look Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     T.OS/IMP/NMH

 • Best of Best Total Look Award
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     T.OS/BOB/NMH

*Each team is required to have two competitors onsite.
*Both team members required to register separately.

*Any changes to Team Name, please inform us during onsite registration.
*Awards will be presented to both competitors of the winning team.


*每支团队组合队伍必须有两名参赛者在现场比赛。
*两个团队成员都需要单独注册。
*团队名称如有任何更改,请在现场注册时通知我们。
*奖项将颁发给整体造型的获胜团队的两名参赛组员。

*各チーム、2 人の競技者がいる必要があります。
*2名とも個人登録が必要です。
*チーム名に変更がある場合は、申込時にお知らせください。
*総合優勝チームの参加メンバー2名に総合賞を授与します。

*Mỗi đội bắt buộc phải có hai đấu thủ tại chỗ.
*Cả hai thành viên trong nhóm đều phải đăng ký riêng.
*Mọi thay đổi về Tên nhóm, vui lòng thông báo cho chúng tôi khi đăng ký tại chỗ.
*Giải thưởng sẽ được trao cho cả hai thí sinh của đội chiến thắng.

*각 팀에는 현장에 두 명의 경쟁자가 있어야 합니다.
* 두 팀원 모두 별도로 등록해야 합니다.
*팀명 변경시 현장등록시 알려주세요.
*우승팀의 두 선수 모두에게 상이 수여됩니다.

*Setiap tim diharuskan memiliki dua pesaing di lokasi.
*Kedua anggota tim diharuskan mendaftar secara terpisah.
*Setiap perubahan pada Nama Tim, harap informasikan kepada kami saat pendaftaran di tempat.
*Penghargaan akan diberikan kepada kedua pesaing dari tim pemenang.

 

*แต่ละทีมจะต้องมีผู้แข่งขันสองคนอยู่ในสถานที่
*สมาชิกในทีมทั้งสองต้องลงทะเบียนแยกกัน
*การเปลี่ยนแปลงชื่อทีมใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบระหว่างการลงทะเบียนในสถานที่
*รางวัลจะมอบให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมที่ชนะ

Onsite-Teamwork

GRAND CHAMPION ▪ 总冠军 ▪ チャンピオン

Competition Type: GRAND CHAMPION
Top best 2 results would be taken into consideration for the Grand Champion award [1 x Onsite, 1 x Onsite Submission (Boxed)]
2 个得到最佳成绩的项目将被用于总冠军大奖赛的评分 (1 x现场比赛,1 x提交比赛:  现场提交(盒装)项目)
2 つのプロジェクトは、グランプリの採点に使用されます 
( 1 ×ライブマッチ、 1 xサブミッションコンテスト:ライブサブミッション(箱入りチップ))

2 kết quả tốt nhất sẽ được xem xét cho giải thưởng Nhà vô địch lớn [1 x Tại chỗ, 1 x Bài gửi tại chỗ (Được đóng hộp)]

상위 2개 결과가 그랜드 챔피언 상으로 고려됩니다. [현장 1회, 현장 제출 1회(박스형)]

2 hasil terbaik teratas akan dipertimbangkan untuk penghargaan Grand Champion [1 x Onsite, 1 x Onsite Submission (Kotak)]

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 2 อันดับแรกจะได้รับการพิจารณาสำหรับรางวัล Grand Champion [1 x นอกสถานที่, 1 x การส่งผลงานนอกสถานที่ (ชนิดบรรจุกล่อง)]

 • Grand Champion (ASEAN Master Pro Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     G.OS/AMP/GC

 • Grand Champion (​International Master Pro Award)
  Code Number ▪ 代码 ▪ コード番号:     G.OS/IMP/GC

Grand Champion

Tasks & Information for: ​​
Submission Onsite (Boxed)
 Competition

现场提交(盒装)​比赛任务和细节 ▪ コンテストのタスクと詳細を送信する▪ Nộp bài tại chỗ (đóng hộp) Nhiệm vụ và thông tin cạnh tranh ▪현장 제출(박스형) 대회 과제 및 정보▪ Penyerahan Tugas & Informasi Kompetisi di Tempat (Kotak) ▪ ส่งงานและข้อมูลการแข่งขันนอกสถานที่ (ชนิดบรรจุกล่อง)

 

Submission Onsite (Boxed) Competition consists of the following Awards:

现场提交(盒装)比赛包括以下奖项:

サブミッション・オンサイト(ボックス)・コンペティションは以下の賞で構成される:

Cuộc thi gửi tại chỗ (đóng hộp) bao gồm các Giải thưởng sau:

현장 제출(박스형) 대회는 다음 시상으로 구성됩니다.

Kompetisi Pengiriman di Tempat (Kotak) terdiri dari Penghargaan berikut:

การแข่งขันส่งผลงานนอกสถานที่ (ชนิดบรรจุกล่อง) ประกอบด้วยรางวัลดังต่อไปนี้:

 • PRISM Challenge Award

 • ASEAN Master Pro Award

 • International Master Pro Award

 • Best of Best Pro Award

Onsite (Boxed)

​NAILS (INDIVIDUAL) ▪ 美甲(个人) ▪ ネイルアート(個人)

 • Best Salon NailArt (French style)
  最佳沙龙美甲彩绘(法式风格)
  ベストサロンネイルペインティング (フレンチスタイル)

   

 • Best Salon NailArt (Free style)
  最佳沙龙美甲彩绘(自由主题)
  ベストサロンネイルペインティング(フリーテーマ)

   

 • Best Salon NailArt (Horror Theme)
  最佳沙龙美甲彩绘(恐怖主题)
  ベストサロンネイルペインティング(ホラーテーマ

 • Best Mixed Media NailArt (Free Style)
  最佳混合媒体美甲彩绘(自由主题)
  ベストミクストメディアネイルアート(フリーテーマ)

   

 • Best Flat NailArt (Free Style)
  最佳平面美甲彩绘(自由主题)
  ベストフラットネイルアートペインティング(フリーテーマ)

   

 • Best Embossed NailArt (Free Style)
  最佳浮雕美甲彩绘(自由主题)
  ベストエンボスネイルアート(フリーテーマ)

 • Best Pedicure Art (Free Style)
  最佳脚甲护理彩绘(自由主题)
  ベストフットネイルケアペイント(フリーテーマ)
   

 • Best Stamping NailArt (Free Style)
  最佳印压式美甲彩绘(自由主题)
  ベスト クローム/プレス ネイル アート (フリーテーマ)

   

 • Best Stone Deco NailArt (Free Style)
  最佳石材装饰美甲彩绘(自由主题)
  最高の石の装飾的なネイル アートの絵画(フリーテーマ)

EYELASH (INDIVIDUAL) ▪ 睫毛(个人) ▪ まつげ(個人)

 • Best Classic Single Eyelash Extension
  最佳经典单睫毛接长
  ベストクラシックシングルまつげエクステ

 • Best 2D-6D Volume Eyelash Extension
  最佳 2D-6D 浓密睫毛接长
  最高の 2D-6D太いまつげエクステ

 • Best Fantasy Eyelash Design
  最佳纹绣眼线
  最高のタトゥーアイライナー

SPMU (INDIVIDUAL) ▪ 半永久化妆(个人) ▪ セミアートメイク(個人)

 • Best Eyebrow Embroidery
  最佳纹绣眉
  最高の眉タトゥー

 • Best Eyebrow & Eyeliner Embroidery
  最佳纹绣眉和纹绣眼线
  最高の眉タトゥーのタトゥーアイライナー

 • Best Lip Embroidery
  最佳纹绣唇型
  最高の入れ墨の唇

​MAKEUP (INDIVIDUAL) ▪ 化妆(个人) ▪ メイク(個人)

 • Best Makeup (Free Theme)
   

 • Best Bridal Makeup

 • Best Makeup (SFX Horror)

​HAIRSTYLING (INDIVIDUAL) ▪ 发型设计(个人) ▪ ヘアスタイリング(個人)

 • Best Hairstyle (Free Theme)
   

 • Best Bridal Hairstyling
   

 • Best Glam Hairstyling
   

​TATTOO (INDIVIDUAL) ▪ 纹身(个人) ▪ 入れ墨(個人)

 • Best Black & Grey Tattoo
   

 • Best Color Tattoo (Free Theme)

 • Best Realism Portrait Tattoo
   

​​Tasks & Information for:
Submission Digital (Online) Competition

数码网上提交 (在线)比赛任务和细节 ▪ コンテストのタスクと詳細を送信する▪ Đệ trình Nhiệm vụ và thông tin cạnh tranh kỹ thuật số (trực tuyến) ▪ 디지털(온라인) 공모전 과제 및 정보 제출 ▪ Penyampaian Tugas & Informasi Kompetisi Digital (Online) ▪ ส่งงานและข้อมูลการแข่งขันดิจิทัล (ออนไลน์)

 

Submission Digital (Online) Competition consists of the following Awards:

提交数字(在线)竞赛包括以下奖项:

提出デジタル (オンライン) コンテストは次の賞で構成されます。

Cuộc thi gửi bài kỹ thuật số (trực tuyến) bao gồm các giải thưởng sau:

제출 디지털(온라인) 대회는 다음 시상으로 구성됩니다.

Kompetisi Digital (Online) Pengajuan terdiri dari Penghargaan sebagai berikut:

การแข่งขันการส่งผลงานดิจิทัล (ออนไลน์) ประกอบด้วยรางวัลดังต่อไปนี้:

 • PRISM Challenge Award

 • ASEAN Master Pro Award

 • International Master Pro Award

 • Best of Best Pro Award

​NAILS (INDIVIDUAL) ▪ 美甲(个人) ▪ ネイルアート(個人)

 • Best Salon NailArt (French style)
  最佳沙龙美甲彩绘(法式风格)
  ベストサロンネイルペインティング (フレンチスタイル)

   

 • Best Salon NailArt (Free style)
  最佳沙龙美甲彩绘(自由主题)
  ベストサロンネイルペインティング(フリーテーマ)

   

 • Best Design Sculpture Nail (Free Style)
  最佳内雕塑型接长甲(自由主题)
  ベストデザインスカルプチャーネイル(フリーテーマ)

 • Best Mixed Media NailArt (Free Style)
  最佳混合媒体美甲彩绘(自由主题)
  ベストミクストメディアネイルアート(フリーテーマ)

   

 • Best Flat NailArt (Free Style)
  最佳平面美甲彩绘(自由主题)
  ベストフラットネイルアートペインティング(フリーテーマ)

   

 • Best Embossed NailArt (Free Style)
  最佳浮雕美甲彩绘(自由主题)
  ベストエンボスネイルアート(フリーテーマ)

 • Best Pedicure Art (Free Style)
  最佳脚甲护理彩绘(自由主题)
  ベストフットネイルケアペイント(フリーテーマ)
   

 • Best Stamping NailArt (Free Style)
  最佳印压式美甲彩绘(自由主题)
  ベスト クローム/プレス ネイル アート (フリーテーマ)

   

 • Best Stone Deco NailArt (Free Style)
  最佳石材装饰美甲彩绘(自由主题)
  最高の石の装飾的なネイル アートの絵画(フリーテーマ)

EYELASH (INDIVIDUAL) ▪ 睫毛(个人) ▪ まつげ(個人)

 • Best Classic Single Eyelash Extension
  最佳经典单睫毛接长
  ベストクラシックシングルまつげエクステ

 • Best 2D-6D Volume Eyelash Extension
  最佳 2D-6D 浓密睫毛接长
  最高の 2D-6D太いまつげエクステ

SPMU (INDIVIDUAL) ▪ 半永久化妆(个人) ▪ セミアートメイク(個人)

 • Best Eyebrow Embroidery
  最佳纹绣眉
  最高の眉タトゥー

 • Best Eyeliner Embroidery
  最佳纹绣眼线
  最高のタトゥーアイライナー

 • Best Lip Embroidery
  最佳纹绣唇型
  最高の入れ墨の唇

​MAKEUP (INDIVIDUAL) ▪ 化妆(个人) ▪ メイク(個人)

 • Best Makeup (Free Theme)
   

 • Best Bridal Makeup

 • Best Makeup (SFX Horror)

​HAIRSTYLING (INDIVIDUAL) ▪ 发型设计(个人) ▪ ヘアスタイリング(個人)

 • Best Hairstyle (Free Theme)
   

 • Best Bridal Hairstyling
   

 • Best Glam Hairstyling
   

​TATTOO (INDIVIDUAL) ▪ 纹身(个人) ▪ 入れ墨(個人)

 • Best Black & Grey Tattoo
   

 • Best Color Tattoo (Free Theme)

 • Best Realism Portrait Tattoo
   

Competition Fees

Earlybird Special!
10% OFF Competition Fees. Register more, save more!
*Discount is auto-deducted upon registration online.

 
EARLYBIRD PROMOTION ENDING ON  31st DECEMBER 2024! REGISTER FAST!
 

Available Payment Methods:
*All payments collected in Singapore Dollars (SGD).
A. PayPal (Contact us)
      B. Bank Transfer     C. Cash     D. PayNow (within Singapore only)

可用的付款方式:
​*所有款项均以新加坡元 (SGD) 收取。
A. PayPal    B. 银行转账   C. 现金     D. PayNow(仅限新加坡境内)


利用可能な支払い方法:
*すべての支払いはシンガポール ドル (SGD) で徴収されます。
A. PayPal     B. 銀行振込     C. 現金     D. PayNow (シンガポール国内のみ)Unlock exclusive discounts by reaching out to our dedicated agents! Refer to our website for the list of agents.

 

Questions About Competition ▪

关于比赛的问题 ▪ コンテストに関する質問▪ Câu hỏi về cạnh tranh ▪ 경쟁에 관한 질문 ▪ Pertanyaan Tentang Persaingan ▪ คำถามเกี่ยวกับการแข่งขัน

Free free to ask us! 欢迎发问! 質問歓迎!

Please click on your preferred messenger app to contact us.

请单击你通讯APP与我们联系。

アプリ経由で私に連絡してください。

+65 9659 2803

Question Form  询问表格 お問い合わせフォーム
Free free to ask us! 欢迎发问!質問歓迎!

▪ We will get back to you as soon as possible. Alternatively, you can click on the above to contact us (Whatsapp/LINE/Telegram/Email/Call)▪ 我们会尽快回复您。或者,您也可以点击上方联系我们(Whatsapp/LINE/Telegram/电子邮件/电话)。▪ または、上記をクリックしてお問い合わせください (Whatsapp/LINE/Telegram/Eメール/電話)。

bottom of page